• Thứ Hai-Thứ Sáu: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
 • Odolo (BS) Nước Ý

Chất lượng

Lãnh đạo Công ty luôn thúc đẩy văn hóa Chất lượng nhằm xây dựng một tổ chức không ngừng phát triển. Trong ba tiêu chí quan trọng nhất (Khách hàng, Nhà cung cấp và Nhân sự), chúng tôi đặt ra các mục tiêu cần đạt được và duy trì theo thời gian như sau.

Khách hàng

 • đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng và nhu cầu sử dụng về tính năng và độ tin cậy;
 • tôn trọng các điều khoản giao hàng;
 • cung cấp dịch vụ chất lượng và hiệu quả nhằm đáp ứng cả những yêu cầu cụ thể lẫn yêu cầu ngầm định của khách hàng;
 • thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để thu thập thông tin về sản phẩm;
 • cung cấp giải pháp công nghệ để tạo ra sự đột phá.

Nhà cung cấp

 • tìm kiếm, đánh giá và gắn kết trong hoạt động, thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau và hợp tác nhằm đảm bảo các nhà cung cấp tuân thủ một cách có hệ thống các yêu cầu về Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp, cũng như các điều khoản giao hàng ghi trong đơn đặt hàng;
 • duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi;
 • cùng theo đuổi Tiêu chuẩn chung về chất lượng;
 • xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, bao gồm việc xác định và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc không tuân thủ và đưa ra hành động/công cụ để ngăn chặn hoặc hạn chế những khả năng này, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ và phân tích kết quả.

Nhân sự

 • lập kế hoạch, triển khai, không ngừng cải tiến Hệ thống Chất lượng;
 • phổ biến về Văn hóa chất lượng thông qua các khóa đào tạo;
 • hiểu rõ mục tiêu và các công cụ của quản lý Chất lượng; khuyến khích việc tham gia giải quyết các vấn đề liên quan và các dự án để cải tiến chất lượng;
 • giúp các nhân viên ý thức được vai trò quan trọng của mình trong việc đảm bảo Chất lượng sản phẩm (Yếu tố Chất lượng sản phẩm, An toàn, Sức khỏe người lao động và Bảo vệ môi trường đạt được thông qua những người trực tiếp vận hành chứ không phải người quản lý).

Để triển khai chính sách này, Lãnh đạo công ty đã áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2:2006, UNI EN 1090:2018 và theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận quy trình, kết hợp quy trình kiểm soát chất lượng PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến rồi lặp lại) và Tư duy Dựa trên Rủi ro (Risk Based Thinking). Các quy trình được cung cấp đầy đủ nguồn lực và được quản lý chặt chẽ. Yếu tố rủi ro và cơ hội được đánh giá để giảm thiểu những tác động tiêu cực và tối đa hóa những tác động tích cực.

Toàn bộ nhân viên trong công ty đều phải nắm rõ tài liệu về Hệ thống Chất lượng, đảm bảo thông tin về Hệ thống chất lượng được phổ biến và hiểu đúng ở tất cả các cấp và đặc biệt là các bộ phận hoạt động liên quan trực tiếp đến Chất lượng. Chúng tôi thường xuyên rà soát để đảm bảo Hệ thống và Chính sách Chất lượng luôn còn hiệu lực và hợp lệ, cũng là để cải tiến không ngừng.

Company Policy for Quality certificate UNI EN ISO 9001:2015 certificate UNI EN ISO 3834-2:2006 certificate EN 1090-1:2009
🍪